Orienterings- og opstillingsmødet

Orienterings- og opstillingsmødet i Finderup
Her er de fire nye kandidater som stiller op til menighedsrådsvalget
Tove Madsen Erik Poulsen Hans-Henrik Sørensen Preben Rasmussen

Tirsdag aften holdt man i Finderup Sogn det obligatoriske orienteringsmøde, forud for valg til sognets menighedsråd. 

De 20 medlemmer som havde valgt at møde op i Finderup sognegård, fik en grundig orientering, hvor Jørn Noe fortalte om hvilke typer opgaver der påhviler menighedsrådets medlemmer, hvorefter menighedsrådets formand Niels Blomhøj fortalte om store og små begivenheder i de forløbne 4 år.
Til slut nævnte Kirsten Clausen, som er formand for aktivitetsudvalget, de mange spændende aktiviteter og arrangementer som i valgperioden er afholdt i kirken og i sognegården.

Provstikonsulent Steen Otterstrøm, som kender de indviklede regler som gælder for opstilling af kandidater og valg til menighedsråd, til fingerspidserne, gennemgik herefter regler og paragraffer.

Personaleudskiftninger har fyldt en del i perioden 

Niels Blomhøjs orientering på mødet afslører at personaleudskiftninger har fyldt en del i perioden, således er graver Bernhardt Thomsen fratrådte på grund af  alder, hvorefter Tina Koldsø overtog stillingen. Hun valgte siden at sige op, hvorefter arbejdet på kirkegården blev overdraget til Sct. Olai Kirkegårde.

Regnskabsfører er fritaget for tjeneste på grund af en verserende politisag, og provstisekretær Dorthe Fried Petersen vikarierer i stillingen.

Organist Erika Diderichsen er netop gået på pension og der søges nu 2 organister til Finderup og Reerslev.

I forbindelse med pastoratsomdannelse til Finderup-Reerslev Pastorat, overgik Tove Styhm til Tissø Pastorat og Kirsten Esbjerg blev ansat. Kirsten Esbjerg valgte beklageligvis at fratræde igen den 1. april 2012 og efter en periode på 5 måneder med en manglende præst, er Lissi Aastrup Andersen blevet konstitueret præst, foreløbig frem til årsskiftet.
”Når man engang bliver enige med Reerslev Menighedsråd om samarbejdsbetingelserne, vil der blive opslået en 100% præstestilling med 50% lokal finansiering, med tjeneste i Finderup-Reerslev Pastorat”, sagde Niels Blomhøj.

Ny storpastorat på vej?

”Nu hvor vi er meget tæt på de 5000 sogneboere i Finderup, burde biskoppen så ikke bevilge 2 — 100%-præster til sognet, også taget i betragtning, at vi samtidig afgiver til provstefunktionen? –  men lur mig, det varer ikke mange år før behovet for et nyt storpastorat for hele den gamle Høng Kommune bliver aktuel”, sagde Niels Blomhøj i sin orientering.

Niels Blomhøj sluttede sin beretning med at konstatere at der havde været rigeligt med administrativt arbejde – men konkluderede at det havde været 4 gode og spændende år med et godt samarbejde i rådet, men at der er behov for flere i rådet, så arbejdet kan fordeles på flere hænder.

De nødvendige 9 kandidater kom hurtigt på tavlen. 

Efter kaffepausen besluttede forsamlingen at fortsætte med et opstillingsmøde. Assisteret af provstikonsulent Steen Otterstrøm, blev det blev besluttet at opstille en fælles kandidatliste med kandidater opstillet i prioriteret rækkefølge.

Finderup sogn har 4.492 folkekirkemedlemmer, og det betyder at der skal vælges 9 medlemmer + 3 suppleanter til menighedsrådet.

Fra det nuværende menighedsråd er 5 parate til at tage en ny tørn på 4 år, det er:

Niels Blomhøj
Kirsten Østerballe Clausen
Marie Overgaard Jensen
Grete Lise Andersen
Hanne Eskildsen

4 nye kandidater meldte sig på banen, og er parat til  at træde ind i det nye menighedsråd, er:

Tove Madsen
Erik Poulsen
Hans Henrik Sørensen
Preben Rasmussen

Til gengæld kneb det med suppleanter, og stillerne blev bemyndiget til at efterfylde listen med de manglende 3 suppleanter, således at man senest den 25. september forhåbentlig kan fremlægge en komplet valgliste.

Fotos/tekst: Viggo K. Pedersen